La inscripció al registre és el tràmit previ per accedir als ajuts adreçats a professionals autònoms afectats per les conseqüències econòmiques de la Covid-19.

 

A partir d’aquest dilluns a les 9h del matí, s’obren les inscripcions al registre d’accés als ajuts per a treballadores i treballadors autònoms. Es tracta del pas previ per accedir a la línia d’ajuts, que es convocarà més endavant. Aquest termini finalitzarà el 7 de desembre a les 15h i serivirà perquè un cop es publiqui la nova convocatòria, la inscripció al registre actuarà com a sol·licitud i, per tant, no caldrà fer cap altre tràmit.

L’ordre d’inscripció al registre no es tindrà en compte a l’hora d’atorgar els ajuts. El registre es por fer mitjançant aquest enllaç.

Els requisits per poder accedir-hi son els següents:

  1. Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya.
  2. Estar en situació d’alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA de manera ininterrompuda, abans de l’1 d’octubre de 2020.
  3. La base imposable de l’impost sobre la renda de les persones físiques del darrer exercici disponible de la persona sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000 euros, en cas d’acollir-se al sistema de tributació individual, i d’igual quantia, amb relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d’acollir-se al sistema de tributació conjunta.
  4. El rendiment net de l’activitat dels tres primers trimestres de 2020 no ha de superar l’import de 13.125 euros.
  5. Complir  els requisits previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  6. No tenir ajuts atorgats d’acord amb la Resolució TSF/1270/2020, de 3 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l’any 2020, en el marc del pla de xoc del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19, ni amb la Resolució TSF/2799/2020, de 4 de novembre, per la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per afavorir el manteniment de l’activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i de les persones treballadores autònomes que formen part d’una microempresa davant els efectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19.