Us informem que l’ASSOCIACÓ DE GREMIS de la provincia de Tarragona ha asignat un conveni de col·laboració amb el COL·LEGI D’ENGINYERS TECNICS de Tarragona, per tal de: Treballar units pel desenvolupament i impuls del sector industrial, realizant totes aquelles accions encaminades al foment de la competitivitat i sostenibilitat de les industries i sectors afins.