, , ,

Presentació dels models fiscals per al quart trimestre de 2023

Conèixer els documents necessaris per complir amb les obligacions tributàries

 

Els autònoms estan cridats a preparar-se per a la presentació dels models fiscals corresponents al quart trimestre de 2023. A continuació, es detallen els documents que han de presentar, amb una breu descripció de cadascun:

Model 130 (Pagament Fraccionat d’IRPF): Aquest model és utilitzat pels autònoms per efectuar els pagaments fraccionats de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF). Els autònoms han de declarar els seus ingressos i despeses per calcular el pagament corresponent.

Model 303 (IVA): El Model 303 és el document per a la declaració trimestral de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA). En aquest, els autònoms reporten les seves operacions amb IVA, detallant les factures emeses i rebutades durant el trimestre.

Model 349 (Declaració Recapitulativa d’Operacions Intracomunitàries): En cas que l’autònom realitzi operacions amb empreses dins de la Unió Europea, haurà de presentar el Model 349 per informar sobre aquestes transaccions intracomunitàries.

Model 111 (Retencions i Ingressos a compte d’IRPF): Aquest model és utilitzat per declarar les retencions aplicades als ingressos dels autònoms i realitzar els ingressos a compte de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) per als seus proveïdors.

Model 115 (Retencions de lloguers): Si l’autònom lloga béns immobles per a la seva activitat, ha de presentar el Model 115 per declarar les retencions practicades als seus arrendataris.

És crucial que els autònoms revisin i compleixin amb aquests models en els terminis establerts per evitar sancions i garantir la seva adequada tributació. Cal destacar que aquests models són instruments fonamentals per a la gestió fiscal correcta i transparent dels autònoms en el quart trimestre de 2023.