Els Ajuntaments de Calafell i El Vendrell han fet pública les normatives d’obres de cada municipi per aquest mes de juliol.

A Calafell:

Durant el peróde comprès entre el dia 1 al 31 de juliol i en la franja entre la via del tren i la platja; al llarg de tot el terme, i a més la zona compresa entre la via del tren i la carretera C-31, a Segur de Calafell i nucli urbà de Calafell (poble):

No seran autoritzades les obres:

  •  D’enderroc, excavacions, fonamentacions, estructures, ram de paleta: tancaments, cobriment i revestiment de façanes.
  • D’obertura de rases, canalització, instal·lació de pals aeris, i de serveis a la via pública de les companyies subministradores, tret dels treballs propis d’urgència per reparació d’avaries de les xarxes existents.
  • Les obres menors de muntatge i/o desmuntatge de grues-torre.
  • Els treballs que s’inclouen en aquest apartat no podran ésser iniciats i els ja iniciats hauran de suspendre’s durant el període en qüestió.

Únicament seran permeses les obres:

  • Majors que es realitzin a l’interior dels edificis que per la manipulació de materials o per la utilització de maquinària no produeixin molèsties al veïnat, així com les obres menors (excepte les descrites en el paràgraf anterior).
  • L’horari permès de les obres serà de les 8.00h fins a les 18.00h, de dilluns a divendres. No es podrà treballar ni dissabtes ni festius.

Podeu consultar aquí tota la normativa publicada

A El Vendrell:

Durant el mes d’agost l’execució d’obres estarà limitada, establin-se dues zones. Les condicions seran les següents:

ZONA 1: INCLOU ZONA DE PLAYA.
En el període compres entre el 1 i el 31 d’agost, no es podrà iniciar cap obra i de les que estén iniciades, nomes es podran fer els acabaments interiors que no necessiten ajudes de paleteria i obres menors que no causen molèsties. L’horari de treball serà de 9 a 14 i de 16 a 19 hores.

ZONA 2:
En el període compres entre el 1 al 31 d’agost, no es podrà iniciar cap obra i de les que estan iniciades, no es podrà continuar amb els treballs de enderroc, excavacions, cimentació, estructura (sostre, pilars, parets, etc) i /o tancaments exteriors (façanes i cobertes)
Es podran fer acabaments interiors i les obres menors que no causen molèsties. L’horari de treball serà de 9.00h a 14.00h i de 16.00h a 19.00h.

FESTES LOCALS
Es respectaran les festes locals durant els mesos de juliol i agost

EXCEPCIÓ:
Per les dues zones, s’exceptuen les situacions d’emergència o motivades per raons d’interès públic. S’haurà de demanar permís a l’Ajuntament.