CONSULTORIA

LABORAL

COMPTABLE

FISCAL

SERVEIS INTEGRALS D’EMPRESA

PROTECCIÓ DE DADES

ESTRATÈGIA EMPRESARIAL

ASSEGURANCES

COMPETITIVITAT TECNOLÒGICA

PROJECTES D’ENGINYERIA

ASSESSORIA

ASSESSOR FISCAL

ECONOMISTA

ASSESSOR PATRIMONIS

ADVOCATS

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

BUTLLETINS D’INSTAL•LACIONS ELÈCTRIQUES I TÈRMIQUES

ALTES/MODIFICACIONS DE GAS NATURAL

REGISTRE D’EMPRESES ACREDITADES (REA)

TARGETA PROFESSIONAL DE LA CONSTRUCCIÓ (TPC)

OBERTURES DE CENTRES DE TREBALL

CANVIS DE NOM A TRÀFIC

RENOVACIÓ TARGETES DE TRANSPORT

TRÀMITS I REGISTRES

CERTIFICATS ISO

TRAMITACIÓ DE CERTIFICATS DIGITALS DE L’ENTITAT FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA I TIMBRE (F.N.M.T)

TRAMITACIÓ DE FACTURES ELECTRÒNIQUES

PREVENCIÓ DE RISCOS

ELABORACIÓ D’ESTUDIS BÀSICS DE SEGURETAT I SALUT

ELABORACIÓ DE PLANS DE SEGURETAT I SALUT

EXTERNALITZACIÓ DE LA FIGURA DE RECURS PREVENTIU

EXTERNALITZACIÓ DE LA FIGURA DE COORDINADOR DE SEGURETAT

TASQUES DE SUPERVISIÓ I CONTROL A PEU D’OBRA

ELABORACIÓ D’INFORMES D’OBRA

REALITZACIÓ D’ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES

ASSESSORAMENT GENERAL EN EMPRESES DE CONSTRUCCIÓ, ELECTRICITAT I FUSTERIA

ELABORACIÓ DE PLANS DE TREBALLS APLICABLES ALS TREBALLS AMB RISC A EXPOSICIÓ A AMIANT

Des de la Gestora dels Gremis del Baix Penedès, amb la col·laboració de PREVINTEGRAL disposem d’una oferta de serveis dirigits a empreses, organitzacions o empresaris de qualsevol sector productiu que hagin de cobrir les obligacions legals que tenen en matèria de prevenció de riscos laborals, o que vulguin donar resposta a unes necessitats concretes que quedin fora o per sobre de les exigències legals.

Les necessitats particulars del sector de la construcció, siderometal·lurgia i fusteria, uns dels sectors més exigents en matèria de prevenció de riscos laborals, ens ha portat a crear una sèrie de serveis concrets per donar una resposta concreta, senzilla i de qualitat a les exigències del sector.

CONFECCIÓ DE PRESSUPOSTOS I ASSESSORAMENT TÈCNIC

PRESSUPOST ESTÀNDARD

PRESSUPOST D’INTERVENCIONS PETITES

PRESSUPOSTOS ESPECÍFICS I DE MATERIALS ESPECIALS

REDACCIÓ DE PLA DE SEGURETAT I SALUT D’OBRA