• Laboral

 • Comptable

 • Fiscal

 • Serveis Integrals d’Empresa

 • Protecció de Dades

 • Estratègia Empresarial

 • Assegurances

 • Competitivitat Tecnològica

 • Projectes d’Enginyeria

 • Assessor Fiscal

 • Economista

 • Assessor Patrimonis

 • Advocat

 • Butlletins d’instal•lacions elèctriques i tèrmiques.

 • Altes/modificacions de Gas Natural

 • Registre d’Empreses Acreditades (REA)

 • Targeta Professional de la Construcció (TPC)

 • Obertures de Centres de Treball

 • Canvis de nom a Tràfic

 • Renovació targetes de transport

 • Certificats ISO

 • tramitació de Certificats Digitals de l’Entitat Fábrica Nacional de Moneda i Timbre (F.N.M.T)

 • Tramitació de Factures Electròniques

 • Elaboració d’estudis bàsics de seguretat i salut

 • Elaboració de Plans de seguretat i salut

 • Externalització de la figura de recurs preventiu

 • Externalització de la figura de coordinador de seguretat

 • Tasques de supervisió i control a peu d’obra

 • Elaboració d’informes d’obra

 • Realització d’assistències tècniques

 • Assessorament general en empreses de construcció, electricitat i fusteria

 • Elaboració de plans de treballs aplicables als treballs amb risc a exposició a amiant

Des de la Gestora dels Gremis del Baix Penedès, amb la col·laboració de PREVINTEGRAL disposem d’una oferta de serveis dirigits a empreses, organitzacions o empresaris de qualsevol sector productiu que hagin de cobrir les obligacions legals que tenen en matèria de prevenció de riscos laborals, o que vulguin donar resposta a unes necessitats concretes que quedin fora o per sobre de les exigències legals.

Les necessitats particulars del sector de la construcció, siderometal·lurgia i fusteria, uns dels sectors més exigents en matèria de prevenció de riscos laborals, ens ha portat a crear una sèrie de serveis concrets per donar una resposta concreta, senzilla i de qualitat a les exigències del sector.

 • Pressupost Estàndard

 • Pressupost d’intervencions petites

 • Pressupostos específics i de materials especials

 • Redacció de Pla de Seguretat i Salut d’obra