El Consell de Ministres ha aprovat el Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig, per a la defensa de l’ocupació, la reactivació econòmica i la protecció de les persones treballadores autònomes. Aquestes mesures extraordinàries queden recollides en els articles 5,6,7,8 i 9 d’aquest RD Llei i són les següents:

  1. Exempció en la cotització a favor de les persones treballadores autònomes que hagin percebut alguna modalitat de prestació per cessament d’activitat segons el que disposa el Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener.
  2. Prestació extraordinària per cessament d’activitat per a les persones treballadores autònomes afectades per una suspensió temporal de tota l’activitat a conseqüència de resolució de l’autoritat competent com a mesura de contenció de la propagació del virus COVID-19
  3. Prestació per cessament d’activitat compatible amb el treball per compte propi
  4. Prestació extraordinària de cessament d’activitat per a aquelles persones treballadores autònomes que exerceixen activitat i a 31 de maig de 2021 percebin alguna de les prestacions de cessament d’activitat previstes en els articles 6 i 7 del Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, i no puguin causar dret a la prestació ordinària de cessament d’activitat prevista en l’article 7 d’aquest Reial decret llei
  5. Prestació extraordinària de cessament d’activitat per a les persones treballadores autònomes de temporada
Consulta tota la informació aquí

El Ministeri de Treball i Economia Social ha anunciat que el Govern de l’Estat i els Agents Socials han arribat a l’acord de prorrogar la vigència dels ERTO fins al pròxim 30 de setembre. Pròrroga del règim establert pels RD-l 30/2020 i 2/2021

Garanties a persones treballadores i prestació d’atur per motiu d’afectació a ERTO

El col·lectiu de persones treballadores fixes-discontinues ha de ser reincorporat al seu lloc de treball en els períodes teòrics en el que cada persona hagi de ser cridada i, únicament podran ser afectades en ERTO vigents o nous, en el cas de no poder-se desenvolupar l’activitat. A l’efecte s’hauran d’agafar com a referència els períodes que es treballessin de l’1 de juny al 30 de setembre de 2019 i, en el cas de contractacions posteriors, s’haurà d’agafar el mateix període teòric de crida al treball que es va realitzar l’any 2020.

La percepció de prestació d’atur per motiu d’estar afectades a ERTO seguirà sense consumir el temps màxim al qual es tingués dret a percebre la referida prestació. Caldrà, en tot cas, revisar el text normatiu per a veure’n la delimitació concreta.

Les professionals d’arts en espectacles públics podran seguir accedint extraordinàriament a les prestacions per desocupació fins al 30 de setembre de 2021.

  • Pròrroga dels expedients de regulació d’ocupació temporals per força major basats en causes relacionades amb la situació pandèmica.
  • Nous expedients de regulació temporal d’ocupació per impediment o limitació de l’activitat.
  • Nous expedients temporals d’ocupació per causes econòmiques, tècniques, organitzatives y de producció (ETOP) vinculades a la COVID 19.
  • Empreses pertanyents a sectors amb una elevada taxa de cobertura per expedients de regulació d’ocupació i una reduïda taxa de recuperació d’activitat.
  • Incorporació efectiva i aplicació dels expedients de regulació temporal d’ocupació a les persones amb contracte fix-discontinu o a les que realitzen treballs fixos i periòdics que es repeteixen en dates certes.

Per últim, s’ha de recordar a les empreses i entitats que, necessàriament i en tot cas, han de realitzar els tràmits corresponents davant del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) i de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), en aquells procediments previstos pels citats organismes, a fi i efecte d’actualitzar les prestacions, bonificacions, exoneracions i altres beneficis o obligacions de la seva competència, ja que el fet de no fer-ho pot comportar responsabilitats.